Säädösvallan siirron nojalla annettavat säädökset

Lainsäätäjät voivat siirtää Euroopan komissiolle säädösvallan joko täydentää tai muuttaa eli päättää eräistä Eurooppalakiin tai -puitelakiin kuuluvista merkitykseltään vähäisemmistä osista.

Säädösvallan siirron nojalla annettavien säädösten käsite sisältyy sopimukseen Euroopan perustuslaista Eurooppa-valmistelukunnan ehdotusten mukaisesti (katso säädösvallan siirron nojalla annettavia asetuksia koskeva I–35 artikla).

Huomautuksia

●     Säädösvallan siirron nojalla annettavia säädöksiä ei pidä sekoittaa toimeenpanosäädöksiin, joissa on kyse siitä, että toimeenpaneva elin, esimerkiksi komissio, ainoastaan toteuttaa lainsäädäntöä.

●     Voi olla vaikea erottaa toisistaan säädös, säädösvallan siirron nojalla annettava säädös ja toimeenpanosäädös.

●     Jos komissio käyttää sille siirrettyä säädösvaltaa väärin, säädösvallan siirto voidaan peruuttaa neuvoston määräenemmistöllä tai Euroopan parlamentin jäsenten ehdottomalla enemmistöllä (katso I–35 artikla).

Links

See also implementing powers.