Toissijaisuus

Toissijaisuusperiaate oli alunperin katolinen yhteiskunnan periaate, jonka mukaan yhteiskunnan ei tulisi puuttua asioihin, joista perheet voivat päättää yksin.

Maastrichtin sopimuksessa on toissijaisuutta käsittelevä erityinen pöytäkirja, jossa kehotetaan, ettei Euroopan unioni säätäisi lakeja silloin, kun kyseiseen asiaan liittyvä tavoite voidaan saavuttaa paremmin paikallistasolla (hajautetusti). Periaatetta sovelletaan aloihin, joilla Euroopan unionille ei ole myönnetty yksinomaista toimivaltaa.

Nykyisin Brysselissä sijaitseva Euroopan komissio ja perussopimukset määräävät, mikä taho säätää lait. Yksinomaiseen lakialoiteoikeuteen kuuluu valta päättää oikeusperustasta, joka määrää katsotaanko toimivallan kuuluvan sitovaan lainsäädäntöön vai vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Euroopan komission valintaa edellä mainitussa asiassa voidaan tarkistaa ainoastaan neuvoston yksimielisellä päätöksellä.

Näin ollen keskittäminen on yleisintä.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista esitettiin, että toissijaisuudesta tehtäisiin yksi I-9 artiklan "perusperiaatteista".

Todellisen toissijaisuuden käyttöönottamista yritettiin saada hyväksytyksi useita kertoja, mutta lopulta hajauttamisen kannattajat hävisivät niille, jotka kannattivat yhdentymisen lisäämistä ja jotka vastustivat vallan (toimivallan) palauttamista jäsenvaltioille.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa siis, että Euroopan unionin valtaa (toimivaltaa) ei vähennetä, vaan sille siirretään enemmän valtaa (toimivaltaa).

Otetaan kuitenkin käyttöön myös "hälytysjärjestelmä". Järjestelmän mukaan kansalliset parlamentit voivat esittää toissijaisuusperiaatteen rikkomisen perusteella vastalauseen komission ehdotusta vastaan kuuden viikon kuluessa ehdotuksen julkaisemisesta. Jos kolmasosa jäsenvaltioiden parlamenteista esittää vastalauseen mainitun määräajan kuluessa, Euroopan komission on tarkasteltava ehdotustaan uudelleen – komissiolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta muuttaa ehdotustaan tai peruuttaa sitä.

Eurooppa-valmistelukunnan "demokratiafoorumi" on ehdottanut, että kansallisten parlamenttien tulisi hyväksyä vuosittain ilmestyvä Euroopan unionin laki sekä Euroopan unionin toiminnan oikeusperusta, jotta toissijaisuus ei toteutuisi ylhäältä alaspäin vaan alhaalta ylöspäin.

Linkit

http://european-Convention.eu.......er.asp?lang=EN&Content=WGI