Talousarvio

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

Euroopan komissio laatii alustavan talousarvioesityksen, jonka Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät. Neuvoston ministereillä on niin sanottuja pakollisia menoja koskeva ylin päätäntävalta. Pakolliset menot käytetään pääasiassa maatalouden talousarvioon.

Euroopan parlamentilla on ei-pakollisia menoja koskeva ylin päätäntävalta. Ne käytetään enimmäkseen muuhun kuin maatalouteen.

Koska menojen luokituksesta on ollut erimielisyyttä useita kertoja, Euroopan parlamentti on saanut viime vuosina lisää valtaa.

Ei-pakolliset menot ovat lisääntyneet 1970-luvun talousarvioiden 8 prosentin osuudesta vuoden 2003 talousarvion 58 prosenttiin.

Luokituksesta päätetään toimielinten välisellä sopimuksella.

Neuvosto päättää yksin talousarvion tulopuolesta, johon kuuluvat tullit, maataloustulot, sakot ja yhden prosentin alv-pohja sekä bruttokansantuloon (BKTL) suhteutetut maksut.

Euroopan unionin kokonaistulojen enimmäismäärän (omat voimavarat) on oltava alle 1,27 prosenttia bruttokansantulon kokonaismäärästä. Talousarvio voi ylittää 1,27 prosentin rajan vain jäsenvaltioiden yksimielisestä päätöksestä.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa, että erot pakollisten ja ei-pakollisten menojen välillä poistettaisiin ja että Euroopan parlamentilla olisi unionin menoja koskeva ylin päätäntävalta ja neuvostolla puolestaan ylin päätäntävalta tuloihin ja tulonlähteisiin nähden.

Links

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm

See also pdf file on Budget, budgetary control and fraud:

http://www.euabc.com/upload/pdf/budget.pdf