Tasa-arvoinen kohtelu

Miehiä ja naisia on kohdeltava tasapuolisesti Euroopan unionissa.

–    Edellä mainittu periaate on merkitty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklaan yhdeksi yhteisön tavoitteista.

–    Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa kielletään myös kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä 12 artiklan mukaisesti.

–    Euroopan unionin toimenpiteet kaikenlaisen (sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen) perustuvan syrjinnän torjumiseksi voivat perustua Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklaan. Toimenpiteet on esitelty Amsterdamin sopimuksessa.

–    Vaatimus miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta palkkaus-, eläke-, työolosuhdeasioissa sekä etenemismahdollisuuksissa perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 141 artiklaan. Perustamissopimuksella on suora vaikutus kansalaisiin.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaisesti työnantajan on todistettava, ettei hän syrji naisia tapauksissa, joissa naiset tekevät samaa työtä kuin miehet, mutta saavat alhaisempaa palkkaa (asia 109/88).

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunnan sosiaalista Eurooppaa käsittelevässä työryhmässä käytiin pitkiä ja vilkkaita keskusteluita naisten ja miesten välisestä "tasa-arvosta" unionin yhteisenä arvona.

Asiasta päästiin lopulta yhteisymmärrykseen ja tasa-arvo sisällytettiin unionin yleisenä vakaumuksena (arvona) ensimmäiseen ehdotukseen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista, katso I-2 artikla.

Links

See also Discrimination.