Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Luxemburgissa perustettu Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee oikeustapaukset, jotka liittyvät EU:n perussopimuksiin. Tuomioistuin tulkitsee viime kädessä perussopimuksia koskevat oikeudelliset kysymykset.

Tuomioistuin antaa tuomioita kansalaisten tai järjestöjen oikeustapauksissa, jäsenvaltioiden välisissä tai jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten välisissä sekä unionin toimielinten välisissä oikeustapauksissa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen kuuluu yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta ja yhdeksän julkisasiamiestä, jotka valmistelevat käsiteltävät asiat. Julkisasiamiehet ja tuomarit on jaettu eri istuntosaleihin.

Tuomioistuin on vastuussa ainoastaan ensimmäiseen pilariin kuuluvista (ylikansallisista) asioista ja siksi tuomioistuinta kutsutaan virallisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeksi.

Nizzan sopimuksessa tuomioistuimelle myönnettiin toimivaltaa joissakin oikeus- ja sisäasioissa. Siksi tuomioistuinta voidaan kutsua nykyisin Euroopan unionin tuomioistuimeksi.

Luxemburgissa sijaitseva tuomioistuin on vaikuttanut merkittävästi perussopimusten tulkintaan, niin että Euroopan unionin toimivaltaa on laajennettu tehokkaasti mahdollisimman laajaksi.

Vuonna 1964 Costa vastaan Enel ‑asian perusteella päätettiin, että Euroopan unionin lakia on sovellettava ennen kansallista lakia. Vuonna 1970 Internationale Handelsgesellschaft‑ ja Simmenthal‑asioissa päätettiin, että Euroopan unionin lainsäädäntö on ensisijainen myös kansallisiin perustuslakeihin nähden.

Tulevaisuus

Jos perusoikeuskirjasta tehdään oikeudellisesti sitova, kuten ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista esitetään, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta tulee Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kilpailija, koska molemmat voivat käsitellä ihmisoikeuksiin liittyviä asioita.

Links

http://curia.eu.int/