Toimivaltaluokat

Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajiston laatimaan ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista sisältyy erilaisia toimivaltaluokkia.

Yksinomainen toimivalta

Ehdotuksen 12 artiklassa säädetään, että sisämarkkinoita, tulliliittoa, yhteistä kauppapolitiikkaa, euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden rahapolitiikkaa, meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä ja kansainvälisten sopimusten tekemistä määräolosuhteissa koskeviin kilpailusääntöihin sovelletaan yksinomaista toimivaltaa.

Jäsenvaltioilla ei ole oikeutta säätää omia lakeja edellä mainituissa politiikoissa.

Jaettu toimivalta

Ehdotuksen 13 artiklassa säädetään, että sisämarkkinoihin, maatalouteen ja kalastukseen, liikenteeseen, Euroopan laajuisiin verkkoihin, energiaan, eräisiin sosiaalipolitiikan aloihin, taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, ympäristöön, eräisiin kansanterveyden aloihin, kuluttajansuojaan sekä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen sovelletaan jaettua toimivaltaa.

Jäsenvaltiot menettävät oikeuden säätää edellä mainittuja politiikkoja koskevia lakeja silloin, kun unioni säätää lakeja.
Euroopan unioni ja jäsenvaltiot voivat päättää tutkimukseen, teknologian kehitykseen ja avaruuteen liittyvistä ohjelmista ja toteuttaa niihin liittyviä toimia.

Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun aloilla unionilla on toimivalta ryhtyä toimiin ja harjoittaa yhteistä politiikkaa estämättä jäsenvaltioita käyttämästä toimivaltaansa.

Muut

●          Ehdotuksen 14 artiklassa Euroopan unionille myönnetään valta yhteensovittaa talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkoja ja päättää euron käyttöön ottaneisiin valtioihin sovellettavista erityissäännöistä.

●          15 artiklassa unionille myönnetään valta toimia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. 15 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan tukemaan aktiivisesti ja varauksetta unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

●          16 artiklassa teollisuus, koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu, pelastuspalvelu ja ihmisten terveyden parantaminen määriteltiin "aloiksi, joilla voidaan toteuttaa tukitoimia".

Perustuslain kolmannessa osassa esitetään erityinen oikeusperusta.