Hallitustenvälinen konferenssi, HVK

Meeting room at the Laeken Summit (Photo: EU Commission)

Hallitustenvälinen konferenssi on Euroopan unionin päätöksentekoelin. Kaikki päätökset on tehtävä kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä.

Euroopan unionin perussopimuksiin voidaan tehdä tarkistuksia ainoastaan sellaisessa hallitustenvälisessä konferenssissa, jossa jokainen jäsenvaltio on edustettuna.

Hallitustenvälisessä konferenssissa saadaan aikaan perussopimus, joka toimitetaan jäsenvaltioille ratifioitavaksi. Ennen kuin perussopimus voi tulla voimaan, se ratifioidaan ja jokaisen valtion perustuslain säädökset yhdenmukaistetaan perussopimuksen kanssa.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto päättäisi yksinkertaisella enemmistöllä kutsua koolle kokouksen, johon osallistuisi Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden parlamenttien ja hallitusten sekä Euroopan komission edustajia. Mainittu kokous hyväksyisi sitten tarkistukset tulevaan perustuslakiin yhteisellä sopimuksella. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi ratifioida tarkistukset.

Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista I-24 artiklan 4 kohdassa pääministereille on myönnetty valtuudet muuttaa kaikkia yksimielisyysmenettelyä koskevia artikloita määräenemmistöpäätösmenettelyä koskeviksi ratifioimatta niitä.