Oikeus- ja sisäasiat

European Commission, DG Justice and Home Affairs (Photo: Daniela Spinant)

Oikeus- ja sisäasioita koskevan yhteistyön tavoitteena on luoda "vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue."

Oikeus- ja sisäasiat on yksi Euroopan unionin pilareista. Aluksi oikeus- ja sisäasiat perustuivat jäsenvaltioiden hallitustenväliseen yhteistyöhön, mutta Amsterdamin sopimuksen jälkeen ne ovat kuuluneet osittain ylikansalliseen päätöksentekoon.

Hallitustenvälistä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa hoidetaan nykyisin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräysten mukaisesti. Poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluu rasismin, terrorismin, huumausaineiden, aseiden ja petosten torjuntaan liittyvä yhteistyö.

Poliisiyhteistyö: Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa kehotetaan poliisivoimia ja muita viranomaisia tekemään tiiviimpää yhteistyötä sekä hyödyntämään yhteistä Haagissa sijaitsevaa poliisiyksikköä Europolia.

Poliisiyhteistyöhön kuuluu operatiivinen yhteistyö, yhteiset toimet ja koordinoitu tutkimus.

Oikeudellinen yhteistyö: Tiiviimpää yhteistyötä tuomioistuinten välillä tehdään yhteisen oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin välityksellä.

Oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluu yhteistyö syyttäjäviranomaisten välillä, rajat ylittävän rikollisuuden tutkinta ja luovuttamista koskevien pyyntöjen täyttäminen.

Neuvosto tekee suurimman osan alaan liittyvistä päätöksistä määräenemmistöllä. Arkaluontoisista asioista on kuitenkin päätettävä yksimielisesti.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osastossa käsitellään viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa sekä muuta henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvää politiikkaa.

Osastossa säädetään ylikansallisesta ulkorajoilla tehtäviin tarkastuksiin, pakolais- ja maahanmuuttoasioihin liittyvästä yhteistyöstä.

Arkaluontoisimmista asioista päätetään edelleen yksimielisesti 1. toukokuuta 2004 saakka, minkä jälkeen useammista asioista tullaan päättämään määräenemmistöllä.

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat säätäneet poikkeussäännöksiä.

Tulevaisuus

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ehdottaa, että oikeus- ja sisäasioihin alettaisiin soveltaa jaettua toimivaltaa, jolloin neuvosto päättäisi niistä määräenemmistöllä ja yhteispäätösmenettelyllä Euroopan parlamentin kanssa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä lukuun ottamatta.

Näin hallitustenvälisestä yhteistyöstä tulee yhä ylikansallisempaa, jolloin komissiolla on mainituissa asioissa aloiteoikeus ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella tuomiovalta. Joillakin oikeus- ja sisäasioita koskevilla aloilla myös jäsenvaltioilla on lakialoiteoikeus. Katso I‑41 artikla.

Linkit

http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm
http://www.ecdel.org.au/eu_guide/justiceandhomeaffairs.htm