Vaikutusvalta

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Kun valtiot liittyvät Euroopan unionin jäseniksi, ne menettävät suvereniteettinsa eivätkä pysty vaikuttamaan omiin lakeihinsa ja politiikkaansa. Euroopan unionin jäsenvaltio ei voi enää yksin päättää useista sisäpolitiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan liittyvistä asioista. Mainitut valtuudet (toimivallat) siirtyvät ylikansalliselle Euroopan unionin tasolle.

Valtiot saavat kuitenkin lisää vaikutusvaltaa Euroopan unionin sisällä. Vaikutusvaltaa saadaan Euroopan unionin päätöksentekoelimissä.

Euroopan yhdentymisen kannattajat sanovat, että jäsenvaltiot "yhdistävät suvereniteettinsa". Näin jäsenvaltiot saavat enemmän vaikutusvaltaa, koska muiden jäsenvaltioiden, erityisesti suurten, on otettava pienempien valtioiden näkemykset huomioon.

Euroopan unionin neuvostossa valtiolla on edustajanpaikka ja foorumi, jossa se voi ilmaista näkemyksensä ja päättää Euroopan unionin politiikasta äänestämällä. Äänet on jaettu karkeasti valtion väestömäärän mukaan, mutta pienillä valtioilla on suhteellisesti enemmän ääniä.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden äänestäjäkunta on suoraan edustettuna Euroopan parlamentissa.

Koska Euroopan parlamentti voi tehdä tarkistuksia useimpiin ministerineuvoston lakiesityksiin, mutta se ei voi tehdä lainkaan lakiesityksiä, se eroaa jäsenvaltioiden parlamenteista.

Lisäksi äänestäjät menettävät valtaa joka kerta, kun päätöksentekoa siirretään Brysseliin, koska päätöksenteko siirtyy silloin äänestäjäkunnalta ja kansallisvaltioiden vaaleilla valituilta edustajilta ylikansallisille virkamiehille ja ministereille Brysseliin.

Tulevaisuus

Eurooppa-valmistelukunnassa on keskusteltu kahdesta erilaisesta ratkaisusta edellä mainittuun demokratiavajeeseen.

Linkit

Katso myös demokratiavaje.