Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YUTP

Euroopan unioni toimi aluksi yhteismarkkina-alueena, jossa ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus oli tarkoitus sallia Euroopan valtioiden välillä. Siitä lähtien mukana olevat valtiot ovat sopineet muista yhteisistä politiikoista. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on nyt kehitetty Euroopan unionin perussopimusten niin sanotun toisen pilarin kautta. Toisen pilarin periaatteet on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastossa.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tärkeimmät päätökset tehdään yksimielisesti.  Päätösten toimeenpanosta on päätettävä määräenemmistöllä.

Huomautuksia

●          Luxemburgissa sijaitseva Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei voi tuomita jäsenvaltioita, jotka eivät ole valmiita yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoon.

●          Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP) on osa YUTP:tä, mutta sitä säätelevät erilaiset säännökset. Katso puolustus.

Tulevaisuus

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista esitetyn yleissäännön mukaan päätökset tehdään edelleen yksimielisesti, ellei Eurooppa-neuvosto ole laatinut asiasta strategisia linjauksia, ellei esitys ole edennyt Eurooppa-neuvoston pyynnöstä (yksimielinen päätös) unionin ulkoasianministeriltä eteenpäin, ellei päätöstä olla toimeenpanemassa tai ellei ole kyse erityisedustajan nimityksestä.

Nykyisin neuvoston puheenjohtajavaltio ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja edustavat Euroopan unionia unionin ulkopuolella.

Eurooppa-valmistelukunta on valmis siihen, että Euroopan unionin ulkoasiainministerillä olisi kaksi tehtävää. Eurooppa-neuvosto nimittäisi ulkoasiainministerin, jonka Euroopan komission puheenjohtaja hyväksyisi. Euroopan parlamentti hyväksyisi yhdessä komission jäsenten kanssa ulkoasiainministerin ulkoasiavaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Saksa ja Ranska tekivät edellä mainitun ehdotuksen. Saksan ulkoasiainministeri Joschka Fischer on ehdolla EU:n ulkoasiainministeriksi.

Euroopan komission 126 lähetystöä muissa maissa voitaisiin laajentaa ja muuttaa Euroopan unionin edustustoiksi.

Katso yhteisen ulkopolitiikan määräykset ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista I-39 artiklasta.

Links

http://www.eurunion.org/legislat/cfspweb.htm
http://www.europa.eu.int/pol/cfsp/index_en.htm